Zapytania, którym nadano bieg.

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie wydatków na reklamę spółek Skarbu Państwa w latach 2007-2015 25
2. w sprawie procedur co do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych według rządowego projektu nowelizacji ustawy regulującej te zasady 748
3. w sprawie współpracy Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej ze służbami mundurowymi podlegającymi zwierzchnictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 957
4. w sprawie reformy służby zdrowia 1629
5. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2145
6. w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 2153
7. w sprawie problemu niedoboru energii elektrycznej w Polsce 2154
8. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o drogach publicznych 2155
9. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2156
10. w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie finansowania inwestycji i remontów dróg samorządowych 2157
11. w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 2158
12. w sprawie polskiego górnictwa węglowego 2159
13. w sprawie higieny pracy umysłowej w szkołach 2160
14. w sprawie wprowadzenia zakazu reklam suplementów diety z wykorzystaniem wizerunku osób ze środowiska medycznego lub farmaceutycznego 2161
15. w sprawie likwidacji ełckiej placówki Sekcji Przewozów Regionalnych sp. z o.o. wraz z posterunkiem rewizji 2164
16. w sprawie wydatków spółek Skarbu Państwa 2168
17. w sprawie wydatków spółek Skarbu Państwa na dofinansowanie i wsparcie organizacji społecznych oraz stowarzyszeń i fundacji 2169
18. w sprawie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych 2216
19. w sprawie projektu ustawy dotyczącej sieci szpitali 2281
20. w sprawie opracowania i wdrożenia długookresowej strategii promocji polskiej żywności, uwzględniającej wspólne cele branż oraz ich specyfikę 2311
21. w sprawie ograniczenia emisji smogu przez gospodarstwa domowe 2312
22. w sprawie systemu pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2313
23. w sprawie wywiązywania się z obowiązków nadzorczych nad nadleśnictwami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Białymstoku 2356
24. w sprawie dofinansowania Urzędu Miasta Kętrzyn kwotą 310 tys. zł na przystosowanie szkół do wymagań wynikających z ogłoszonej podstawy programowej 2389
25. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo łowieckie 2399
26. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o kredycie konsumenckim 2428
27. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami 2429
28. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami 2430
29. w sprawie wykazu pracowników i współpracowników, którzy wykonywali pracę na podstawie umów o pracę w instytucjach finansowych lub bankach oraz są w posiadaniu papierów wartościowych emitowanych przez banki lub instytucje finansowe 2476
30. w sprawie wykazu pracowników i współpracowników, którzy wykonywali pracę na podstawie umów o pracę w instytucjach finansowych lub bankach oraz są w posiadaniu papierów wartościowych emitowanych przez banki lub instytucje finansowe 2477
31. w sprawie rozszerzenia i/lub zaostrzenia katalogu sankcji wobec właścicieli pojazdów, którzy użytkują je bez ważnych badań technicznych 2635
32. w sprawie zwiększenia wpływu samorządów na gospodarowanie jeziorami 2636
33. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2643
34. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 2644
35. w sprawie zmiany art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 2645
36. w sprawie zmiany art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 2646
37. w sprawie rozszerzenia ustawą o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw uprawnień służb mundurowych związanych z dostępem do informacji prawnie chronionych 2647
38. w sprawie realizacji Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 2648
39. w sprawie realizacji "Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020" 2649
40. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 2650
41. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 2651
42. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 2652
43. w sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2702
44. w sprawie usuwania drzew z terenu nieruchomości gminnych 2703
45. w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce o charakterze ustrojowym 2704
46. w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne 2705
47. w sprawie przeprowadzania przez starostwa powiatowe obowiązkowych, corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów 2706
48. w sprawie wydawania i cofania uprawnień diagnostom na stacjach kontroli pojazdów 2707
49. w sprawie zmiany systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego 2708
50. w sprawie objęcia dzieci opieką stomatologiczną w szkołach 2709
51. w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej 2875
52. w sprawie skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty z zakresu leczenia bólu 3323
53. w sprawie zakazu budowy mieszkań typu kawalerka o powierzchni mniejszej niż 20 m. kw. 3324
54. w sprawie stanu realizacji założeń Polityki Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3345
55. w sprawie ustawowego rozszerzenia kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru 3346
56. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Środowiska 3349
57. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3350
58. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3351
59. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju 3352
60. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 3353
61. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 3354
62. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 3355
63. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Morskiej 3356
64. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3357
65. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej 3358
66. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Zdrowia 3359
67. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Energii 3360
68. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3361
69. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości 3362
70. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3363
71. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji 3364
72. w sprawie wydatków ponoszonych na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w prasie w 2016 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 3365
73. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Środowiska 3426
74. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3427
75. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3428
76. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju i Finansów 3429
77. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 3430
78. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki 3431
79. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 3432
80. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3433
81. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3435
82. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej 3436
83. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia 3437
84. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Energii 3438
85. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 3439
86. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości 3440
87. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3441
88. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Cyfryzacji 3442
89. w sprawie wydatków ponoszonych na sfinansowanie kampanii społecznych w 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej 3443
90. w sprawie rosnącej liczby nieszczepionych dzieci 3456
91. w sprawie programów "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole" 3457
92. w sprawie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży 3458
93. w sprawie terminu, w jakim organ prowadzący ma obowiązek dostosowania budynków szkolnych zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 3459
94. w sprawie interpretacji zapisów ustaw dotyczących dodatkowej pracy zarobkowej policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej 3784
95. w sprawie programu edukacyjnego skierowanego do polskich dzieci mieszkających na Litwie 3785
96. w sprawie przeprowadzania biopsji szpiku kostnego u dzieci bez znieczulenia ogólnego 3787
97. w sprawie opłaty paliwowej 3799
98. w sprawie przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych w III filar emerytalny 3800
99. w sprawie planów wprowadzenia tzw. split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności 3801
100. w sprawie publicznego gimnazjum prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, posiadającego status szkoły publicznej 3854
101. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. dolnośląskiego 3855
102. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 3856
103. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. lubelskiego 3857
104. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. lubuskiego 3858
105. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. łódzkiego 3859
106. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie woj. małopolskiego 3860
107. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa mazowieckiego 3861
108. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa opolskiego 3862
109. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa podkarpackiego 3863
110. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa podlaskiego 3864
111. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa pomorskiego 3865
112. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa śląskiego 3866
113. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa świętokrzyskiego 3867
114. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 3868
115. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa wielkopolskiego 3869
116. w sprawie stopnia realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie województwa zachodniopomorskiego 3870
117. w sprawie obniżenia stawki procentowej rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 3871
118. w sprawie zwiększenia budżetu na finansowanie udzielania świadczeń w oddziałach dziennych szpitali psychiatrycznych 3880
119. w sprawie skonsolidowania działań opieki psychiatrycznej z systemem pomocy społecznej 3881
120. w sprawie zwiększenia liczby klubów dla seniorów w gminach i powiatach 3882
121. w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych 3898
122. w sprawie drewna pochodzącego z wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej 3899
123. w sprawie interpretacji przepisów art. 126 ustawy Prawo oświatowe 3945
124. w sprawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 3946
125. w sprawie zmiany procedury postępowania w zakresie odebrania dziecka rodzicom lub opiekunom prawnym na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4226
126. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się bakterii Klebsiella pneumoniae NDM typu New Delhi na terenie Polski 4345
127. w sprawie likwidacji 108 Szpitala Wojskowego w Ełku 4346
128. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania mechanizmu finansowania realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 4347
129. w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej 4348
130. w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej 4349
131. w sprawie zarządzenia nr 57/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne 4350
132. w sprawie zaniechania poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. 4351
133. w sprawie utworzenia rejestru wszystkich wykonywanych operacji nowotworowych 4353
134. w sprawie poprawy stanu technicznego dróg leśnych i dojazdów 4354
135. w sprawie rozpoczęcia procesu legislacyjnego projektu ustawy, która regulować będzie postępowanie mające na celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej 4355
136. w sprawie dofinansowania usuwania azbestu w województwie warmińsko-mazurskim 4356
137. w sprawie zobowiązania pracodawców do zapewnienia lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym odpoczynku dobowego i tygodniowego 4357
138. w sprawie możliwości oddania jeziora Roś w użytkowanie gm. Pisz 4372
139. w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo wodne odnoszących się do organów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do jezior 4373
140. w sprawie zwiększenia puli środków finansowych przeznaczonych na modernizację przejść na granicy z Białorusią i Ukrainą w budżecie państwa na rok 2018 4374
141. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne 4410
142. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne 4411
143. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 4412
144. w sprawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji 4413
145. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4414
146. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody 4426
147. w sprawie zmniejszenia w 2018 r. limitu wydatków na "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 4433
148. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 4436
149. w sprawie projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 4457
150. w sprawie zaświadczeń o sytuacji podatkowej kontrahentów wydawanych na wniosek podatników 4458
151. w sprawie zmiany zapisów art 19a ust. 7 i art. 19g ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 4898
152. w sprawie zmiany zapisów art 19a ust. 7 i art. 19g ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 4899
153. w sprawie zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych 4900
154. w sprawie zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych 4901
155. w sprawie zrekompensowania jednostkom samorządu terytorialnego ubytków w dochodach spowodowanych wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 4902
156. w sprawie zmiany art. 6a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne 4903
157. w sprawie placówek rehabilitacyjnych przy ul. Bema, Mickiewicza i Słonimskiej w Białymstoku 4989
158. w sprawie tzw. ulgi meldunkowej 5185
159. w sprawie poprawienia poziomu skuteczności kształcenia dorosłych 5336
160. w sprawie ogólnopolskiego programu skierowanego do dzieci i młodzieży, promującego prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi 5478
161. w sprawie ogólnopolskiego programu skierowanego do dzieci i młodzieży, promującego prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi 5479
162. w sprawie uwzględnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej w katalogu służb mundurowych, które zostaną objęte podwyżką poziomu uposażeń w 2018 roku 6205
163. w sprawie konsekwencji wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 6371
164. w sprawie tajemnicy adwokackiej 6372
165. w sprawie Prokuratury Europejskiej 6373
166. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 6374
167. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta 6375
168. w sprawie zwiększenia wskaźnika objęcia opieką instytucjonalną dzieci do lat 3 6376
169. w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku" 6377
170. w sprawie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 6378
171. w sprawie wpisania zabiegu profilaktycznej, podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi do wykazu świadczeń gwarantowanych 6379
172. w sprawie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i regulacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych 6380
173. w sprawie aktualizacji przepisów "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" 6381
174. w sprawie subwencji drogowej finansowanej z budżetu państwa 6382
175. w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 6383
176. w sprawie wprowadzenia stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych 6384
177. w sprawie zmiany art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 6385
178. w sprawie zintensyfikowania prac związanych z budową drogi ekspresowej S11 6386
179. w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 6387
180. w sprawie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 6393
181. w sprawie funkcjonowania gabinetu medycyny sportowej w Ełku 6394
182. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego systemu egzaminowania osób, które kończą kursy na tłumaczy języka migowego 6395
183. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców 6435
184. w sprawie projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 6436
185. w sprawie zmiany art. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1, oraz art. 3 pkt 2 projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 6437
186. w sprawie elektronicznego systemu składania wniosków o przyznanie i wypłatę płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 6438
187. w sprawie art. 6a pkt 1-3 projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw 6439
188. w sprawie włączenia izoniazydu do zasobu przeciwepidemicznego 6440
189. w sprawie Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych 6441
190. w sprawie wpisania rekomendacji zawartych w Krajowym Programie Ochrony Powietrza do ustawy Prawo ochrony środowiska 6522
191. w sprawie poprawy jakości wód w polskich rzekach 6523
192. w sprawie możliwości zlikwidowania konieczności uzyskania skierowania na wizytę u lekarza dermatologa dla osób cierpiących na łuszczycę 6524
193. w sprawie zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 6525
194. w sprawie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 6526
195. w sprawie "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 6527
196. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów węglowych 6528
197. w sprawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6677
198. w sprawie systemu opieki geriatrycznej 6678
199. w sprawie wykazu przypadków publicznego użycia sformułowania "polskie obozy zagłady" 6679
200. w sprawie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 6705
201. w sprawie systemu opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce 6706
202. w sprawie poszanowania praw mieszkańców domów pomocy społecznej 7111
203. w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 7112
204. w sprawie "Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030" 7113
205. w sprawie powołania na stanowisko komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 7114
206. w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 41 na odcinku Ełk - Olecko - Gołdap 7115
207. w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+ 7238
208. w sprawie poprawy sytuacji kadrowo-płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej 7239
209. w sprawie stawek za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki i sportów wodnych, nałożonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Białymstoku 7240
210. w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 7241
211. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej 7242
212. w sprawie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany szkodliwych dla otoczenia urządzeń grzewczych na nowe, charakteryzujące się niskimi parametrami emisji 7243
213. w sprawie instytucji rezerwy kadrowej 7281
214. w sprawie działań podejmowanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie 7352
215. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej przysługującej samorządowi pow. lidzbarskiego 7353
216. w sprawie refundacji leku o nazwie Wenetoklaks 7740
217. w sprawie sposobu zaspokajania roszczeń gmin, będących wynikiem pokrywania przez nie kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej 7741
218. w sprawie zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 7742
219. w sprawie zmiany ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 7797
220. w sprawie nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej 7798
221. w sprawie nowego systemu finansowania zadań oświatowych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7799
222. w sprawie problemu niedoboru lekarzy i pielęgniarek w polskiej służbie zdrowia 7800
223. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT od dotacji unijnych 7801
224. w sprawie działań podejmowanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA w celu likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na drogach wewnętrznych 7984
225. w sprawie treści polskiego stanowiska w kwestiach poruszonych we wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - sprawa nr C-260/18 8083
226. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności 8091
227. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 8092
228. w sprawie wykazu tzw. asystentów politycznych, którzy wykonują pracę w Ministerstwie Cyfryzacji na podstawie umów o pracę 8242
229. w sprawie wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpożarową dla gmin 8259
230. w sprawie art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych 8260
231. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" 8283
232. w sprawie nowej delimitacji ONW 8284
233. w sprawie zmian w procedurze przedłużania rolnikom indywidualnym umów dzierżawy gruntów rolnych należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 8285
234. w sprawie zakresu kompetencji sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adama Andruszkiewicza 8287
235. w sprawie mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta 8322
236. w sprawie mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta 8323
237. w sprawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 8324
238. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 8372
239. w sprawie działań na rzecz poprawy dostępności produktów leczniczych podejmowanych przez ministra zdrowia 8373
240. w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 8395
241. w sprawie "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" 8438
242. w sprawie rekultywacji terenów pozostałych po eksploatacji kopalin 8495
243. w sprawie definicji pojęcia osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym 8506
244. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym przez Komisję Nadzoru Finansowego 8566
245. w sprawie mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta 8705
246. w sprawie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 9059
247. w sprawie wydłużenia terminu ważności świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów przetargowych i przejściowych 9118
248. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych 9134
249. w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 9135
250. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 9163
251. w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Mrągowo-Olsztyn i Mrągowo-Ełk dla ruchu osobowego 9543
252. w sprawie nowelizacji art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne 9544
253. w sprawie kadencyjności zgromadzenia i zarządu związku międzygminnego 9545
254. w sprawie refundacji leku o nazwie Xtandi (enzalutamid) 9675