Wystąpienia z 11.09.2019

Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Czytaj więcej

Wystąpienia z 19.07.2019

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Czytaj więcej

Wystąpienia z 18.07.2019

 

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium

- Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2018 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego"

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Czytaj więcej

Wystąpienie z 14.06.2019

Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2018 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3352) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 3393).

Wystąpienia z 16.05.2019

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej

Wystąpienie z 3.04.2019

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (druk nr 3311).