Oświadczenie 18.03.2019

    Panie Marszałku! Pragnę w imieniu stowarzyszenia wielkich jezior mazurskich złożyć oświadczenie - oświadczenie i jednocześnie prośbę skierowaną do pana prof. Jana Szyszki, ministra środowiska - z prośbą o zmianę treści zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2014-2020 w celu dostosowania ich do uzgodnień zawartych w kontrakcie terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r., a tym samym umożliwienia sfinansowania projektu pn. ˝Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn˝ ze środków tegoż programu.

Czytaj więcej

Oświadczenie w sprawie zmiany treści zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" na lata 2014-2020.

    Panie Marszałku! Pragnę w imieniu stowarzyszenia wielkich jezior mazurskich złożyć oświadczenie - oświadczenie i jednocześnie prośbę skierowaną do pana prof. Jana Szyszki, ministra środowiska - z prośbą o zmianę treści zapisów dotyczących kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2014-2020 w celu dostosowania ich do uzgodnień zawartych w kontrakcie terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 14 listopada 2014 r., a tym samym umożliwienia sfinansowania projektu pn. ˝Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn˝ ze środków tegoż programu.

    Zgodnie z postanowieniami kontraktu terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, zawartego przez rząd RP z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego 14 listopada 2014 r., projekt został umieszczony na liście przedsięwzięć warunkowych z adnotacją: Możliwość ubiegania się o finansowanie ze środków właściwego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (tryb konkursowy), w zależności od wyników negocjacji z Komisją Europejską o możliwości dopuszczenia na zasadzie wyjątku. Wynegocjowane z Komisją Europejską zapisy oraz środki finansowe przeznaczone na jego realizację nie wykluczają takiej możliwości. Niestety w obecnej sytuacji, przy zapisach kryteriów wyboru projektów oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2014-2020 realizacja tego zamierzenia jest niemożliwa, gdyż ogranicza się listę potencjalnych beneficjentów do miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

    W imieniu zainteresowanych samorządów stowarzyszenie wielkich jezior mazurskich wielokrotnie zwracało się do ministra środowiska z prośbą o realizowanie zapisów kontraktu terytorialnego poprzez zmiany zapisów uniemożliwiających gminom przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego do programu.

    Zważywszy na powyższe argumenty, postuluję, aby zapisy w pkt 5 opisujące typy projektów dopuszczonych do dofinansowania zostały poszerzone o sformułowanie: ˝oraz obszaru funkcjonalnego grupy miast, o łącznej liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.˝, co umożliwi udział w konkursie i realizację przedmiotowej inwestycji w ramach typu projektu 2.1.5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2014-2020, co będzie wywiązaniem się z podpisanej przez rząd RP umowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję.