Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg.

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie ochrony polskich sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych przed dodatkowym obciążeniem fiskalnym 113
2. w sprawie odmowy zwrotu przedsiębiorcom nadpłaconego podatku VAT 749
3. w sprawie koordynacji działań służb w celu przeciwdziałania szarej strefie alkoholowej 751
4. w sprawie podatku od handlu detalicznego 752
5. w sprawie zmian w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 2608
6. w sprawie spółek Skarbu Państwa 4110
7. w sprawie Kodeksu postępowania karnego 4705
8. w sprawie "Porozumienia w sprawie handlu usługami" (TiSA) dotyczącego liberalizacji handlu usługami, która obejmuje członków Światowej Organizacji Handlu, w tym Unii Europejskiej 4725
9. w sprawie stabilności dostaw energii elektrycznej do instytucji publicznych, zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych przy zwiększonym na nią popycie 4726
10. w sprawie negocjacji i konsekwencji przyjęcia "Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą" CETA 4727
11. w sprawie finansowania projektu "Teraz Polska" 4902
12. w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Szkocji 4904
13. w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Katalonii 4905
14. w sprawie planowanego przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej 4906
15. w sprawie planów wprowadzenia obowiązkowego samorządu gospodarczego 5114
16. w sprawie przyszłości funkcjonowania organizacyjnego i pracy wydobywczej KWK "Sośnica" - samodzielnej kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 5302
17. w sprawie wysokiego bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim 5317
18. w sprawie zawieszenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską 5436
19. w sprawie niezagospodarowanego budynku odpraw na przejściu w Gołdapi 5457
20. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej 5912
21. w sprawie przebiegu trasy Via Baltica w okolicach Ełku, na odcinku drogi S61 5913
22. w sprawie dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 5914
23. w sprawie poziomu bezpieczeństwa dzieci i uczniów dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środkami transportu zapewnionymi przez urzędy gminne 5977
24. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących wdrożenia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 6070
25. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących realizacji zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego 6071
26. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej 6072
27. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących finansowania ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową 6073
28. w sprawie organizacji imprez masowych z uwzględnieniem poszanowania praw mieszkańców 6120
29. w sprawie dostępu do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego 6668
30. w sprawie poziomu recyklingu odpadów komunalnych prowadzonych przez samorządy 6669
31. w sprawie zwiększenia liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 6670
32. w sprawie działania systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 6671
33. w sprawie zmiany procedury rejestracji oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom 6672
34. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących oceny skuteczności Lokalnych Programów Rewitalizacji 6771
35. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących przeciwdziałania niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych 6772
36. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących prawidłowości działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów podatkowych w zakresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenia społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych 6773
37. w sprawie wykorzystania środków publicznych uzyskiwanych z umów dotacji na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 6871
38. w sprawie zasady zabezpieczania roszczeń przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową 7475
39. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących przedawniania się zobowiązań podatkowych 7476
40. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących pomocy osobom dotkniętym przemocą domową 7477
41. w sprawie zarządzania cmentarzami komunalnymi przez samorządy 7628
42. w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej w gminach 7629
43. w sprawie zadłużania się samorządów w pozabankowych instytucjach finansowych 7630
44. w sprawie realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy 7631
45. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących współdziałania wojewódzkich konserwatorów zabytków z jednostkami samorządu terytorialnego 7857
46. w sprawie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych NIK dotyczących funkcjonowania policyjnych izb dziecka 7858
47. w sprawie zwiększenia skuteczności szkolnictwa zawodowego 7962
48. w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową 8356
49. w sprawie pracy w bankach osób skazanych za oszustwo 8357
50. w sprawie dostępu do systemów informacji prawnej dla sędziów 8359
51. w sprawie przeciążenia pracą w sądach 8361
52. w sprawie realizacji celów określonych w "Planie działania na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020" 8641
53. w sprawie informatyzacji placówek ochrony zdrowia 8642
54. w sprawie zmiany metodologii obliczania wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego 8643
55. w sprawie łącznika dróg ekspresowych Via Carpatia i Via Baltica 8657
56. w sprawie uregulowania sytuacji prawnej związanej z tzw. martwymi kontami 8658
57. w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 8659
58. w sprawie uregulowania sytuacji stale rosnących cen energii i gazu 8660
59. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 8661
60. w sprawie pozostawienia Prokuratury Rejonowej w Ełku w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Olsztynie 8662
61. w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów 8663
62. w sprawie wprowadzenia zmian w "Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 8664
63. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o efektywności energetycznej 8665
64. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 8745
65. w sprawie skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczeń zdrowotnych 8746
66. w sprawie usprawnienia funkcjonowania nowego Systemu Informacji Oświatowej 8747
67. w sprawie ustawowego uregulowania kwestii odległości od budynków mieszkalnych inwestycji polegających na budowie ferm drobiu bądź świń 9070
68. w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo wodne 9071
69. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 9483
70. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w zakresie regulaminu pracy i wynagradzania 9484
71. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 9486
72. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 9487
73. w sprawie funkcjonowania aptek szpitalnych 9528
74. w sprawie planów utworzenia tzw. sieci szpitali jako podstawowej formy organizacji lecznictwa szpitalnego 9529
75. w sprawie cyberbezpieczeństwa samorządów 9530
76. w sprawie ustawy Prawo farmaceutyczne 9531
77. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 9532
78. w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 9821
79. w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 10210
80. w sprawie art. 167 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 10211
81. w sprawie zmian w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 10212
82. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt 10215
83. w sprawie projektu ustawy wprowadzającej narodową służbę zdrowia 10216
84. w sprawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 10217
85. w sprawie poziomu zachorowalności na gruźlicę 10225
86. w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych 10226
87. w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 10227
88. w sprawie zobowiązania gmin uzdrowiskowych do przeprowadzania badań jakości środowiska i finansowania ich z dochodów z tytułu opłat uzdrowiskowych i dotacji 10228
89. w sprawie poprawy skuteczności nadzoru Ministra Zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym 10229
90. w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy - Prawo wodne 10416
91. w sprawie zmiany celów "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 10417
92. w sprawie planowanego pozbawienia rybaków śródlądowych części środków z Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" na lata 2014-2020 10422
93. w sprawie drogi powiatowej 1815N (Gołdap - Juchnajcie - Rogale - Żabin) 10423
94. w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 10424
95. w sprawie większego obciążenia kosztami zebrania i przetwarzania odpadów producentów tych odpadów 10513
96. w sprawie nieruchomości będących w posiadaniu PKP 10871
97. w sprawie celowego skracania żywotności produktów przez producentów 10996
98. w sprawie objęcia instytucji parabankowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego 10997
99. w sprawie pokrycia deficytu środków na system ochrony zdrowia przez samorządy 11175
100. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru zaświadczenia potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka 11176
101. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o wyrobach medycznych 11177
102. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych 11392
103. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 11393
104. w sprawie zobowiązania gmin do osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych 11540
105. w sprawie zobowiązania marszałków województw do zamieszczania w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi informacji o osiągniętych w województwie poziomach recyklingu 11541
106. w sprawie uproszczenia i skrócenia procedury weryfikacji rocznych sprawozdań gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 11612
107. w sprawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 11863
108. w sprawie wydajności rybackiej jezior w woj. warmińsko-mazurskim 12285
109. w sprawie zobowiązania gmin do zwiększenia powierzchni objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 12286
110. w sprawie zakazu sprzedaży paliwa złej jakości, mułów i flotokoncentratów do domowych kotłów 12572
111. w sprawie wycofania z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje 12573
112. w sprawie wprowadzenia obowiązku wymiany przestarzałych instalacji grzewczych na nowoczesne i ekologiczne 12574
113. w sprawie planowanych zmian dotyczących systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek w Polsce 12888
114. w sprawie uruchomienia 20 miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsc całodobowego treningu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu, w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 12889
115. w sprawie wprowadzenia obowiązku dokumentowania pomiarów natężenia bólu w szpitalach i wszystkich podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych 13192
116. w sprawie zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 13193
117. w sprawie sposobu realizacji obowiązku kredytodawców i pośredników kredytowych wynikającego z treści art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim 13311
118. w sprawie art. 384 ustawy - Kodeks cywilny 13312
119. w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków 13313
120. w sprawie nowych zasad świadczenia usług roamingu, które wejdą w Polsce w życie po 15 czerwca 2017 r. 13314
121. w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce 13315
122. w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce 13316
123. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13317
124. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13318
125. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13319
126. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13320
127. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13321
128. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13322
129. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13323
130. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13324
131. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13325
132. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13326
133. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13327
134. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13328
135. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13329
136. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13330
137. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13331
138. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13332
139. w sprawie obowiązków nałożonych na pracodawców ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 13333
140. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13607
141. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13608
142. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13609
143. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13610
144. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13611
145. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13612
146. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13613
147. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13614
148. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13615
149. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13616
150. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13617
151. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13618
152. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13619
153. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13620
154. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13621
155. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13622
156. w sprawie wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13631
157. w sprawie wsparcia finansowego modernizacji stadionu miejskiego w Olsztynie 13681
158. w sprawie ograniczenia nadużywania przez organy gminy władztwa planistycznego 13682
159. w sprawie zwiększenia ściągalności zaległości podatkowych 13683
160. w sprawie programu "Praca dla więźniów" 13684
161. w sprawie wsparcia dzieci chorujących na cukrzycę 13685
162. w sprawie wsparcia dzieci chorujących na cukrzycę 13686
163. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13751
164. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Środowiska przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13752
165. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13753
166. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13754
167. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13755
168. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13756
169. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13757
170. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13758
171. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13759
172. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13760
173. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13761
174. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Zdrowia przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13762
175. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Energii przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13763
176. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13764
177. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13765
178. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Cyfryzacji przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13766
179. w sprawie stosowania klauzul społecznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy realizacji zamówień publicznych w 2016 r. 13767
180. w sprawie projektu nowej ustawy o rynku pracy 13823
181. w sprawie ustanowienia maksymalnego progu wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów 13938
182. w sprawie środków na dofinansowanie skutków przekształcenia szkół podstawowych z 6-letnich w 8-letnie 13939
183. w sprawie wprowadzenia dwóch stawek podatkowych VAT 5% i 23% na żywność i napoje bezalkoholowe 14038
184. w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 14 czerwca 2017 r., nr 42/2017/DGL zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) 14232
185. w sprawie maksymalnego dopuszczalnego stężenia formaldehydu w środowisku życia człowieka 14252
186. w sprawie maksymalnego dopuszczalnego stężenia formaldehydu w środowisku życia człowieka 14253
187. w sprawie maksymalnego dopuszczalnego stężenia formaldehydu w środowisku życia człowieka 14254
188. w sprawie włączenia oddziału geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie do sieci szpitali 14259
189. w sprawie zwiększenia skuteczności leczenia osteoporozy 14261
190. w sprawie zwiększenia dostępności leczenia metodą protonoterapii 14262
191. w sprawie objęcia robót budowlanych wykonywanych w kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia 14330
192. w sprawie procesu uszczelniania podatku VAT 14331
193. w sprawie możliwości przeniesienia na Skarb Państwa praw autorskich twórców informatycznych systemów, które przygotowano dla sądów, prokuratur oraz komorników 14421
194. w sprawie zakresu stosowania klauzuli in dubio pro tributario przez organy skarbowe 14422
195. w sprawie prawnego uregulowania kwestii tzw. korytarzy ratunkowych 15075
196. w sprawie stosowania przez placówki gastronomiczne właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań 15120
197. w sprawie problemu barszczu Sosnowskiego 15320
198. w sprawie przypadków nieprawidłowego zajęcia komorniczego 15321
199. w sprawie kodeksu ochrony zabytków 15322
200. w sprawie finansowania oświetlenia ulicznego przez jednostki samorządu terytorialnego 15323
201. w sprawie dofinansowania Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu 15332
202. w sprawie programu "Mieszkanie dla młodych" 15333
203. w sprawie utrzymania Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, któremu w związku ze zmianami i powstaniem tzw. sieci szpitali grozi zamknięcie oddziału neurologii 15334
204. w sprawie zwiększenia dostępności diagnostyki laboratoryjnej 15335
205. w sprawie cyfryzacji referendum 15381
206. w sprawie likwidacji Oddziałów Chorób Płuc i Nefrologii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach 15519
207. w sprawie zmiany art. 25d pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 15522
208. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 183 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 15523
209. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 15597
210. w sprawie zmiany art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali 15667
211. w sprawie tzw. biur wirtualnych 15697
212. w sprawie stworzenia prawnych możliwości współpracy organów egzekucyjnych z dłużnikami w likwidowaniu zaległości 15698
213. w sprawie poprawy działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych 16204
214. w sprawie braku biegłych sądowych na etapie postępowań w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności dzieci 16227
215. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów 16246
216. w sprawie kodeksu gospodarki odpadami 16277
217. w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej 17918
218. w sprawie rozszerzenia współpracy pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 17920
219. w sprawie rozszerzenia współpracy pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 17921
220. w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych 17922
221. w sprawie zniesienia obowiązku podatkowego, któremu podlegają jednostki samorządu terytorialnego 17923
222. w sprawie zmiany zapisów ustawy o samorządzie gminnym 17924
223. w sprawie zmiany ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 17925
224. w sprawie zakłamań historycznych 17927
225. w sprawie podwyższenia płac pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17933
226. w sprawie dofinansowania projektu "Badamy geny" 17934
227. w sprawie połączenia bazy danych chorób nowotworowych obejmujących Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN), System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) oraz Rejestr Leczenia Chorób (RLCH) 17935
228. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na refundację chemioterapii w połączeniu z inhibitorami angiogenezy, leków ukierunkowanych molekularnie lub terapii immunokompetentnych 17936
229. w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Systemu Rejestrów Państwowych 17937
230. w sprawie zapewnienia dostatecznej obsady pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w placówkach medycznych 17938
231. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym 17939
232. w sprawie objęcia programem biernej immunizacji wcześniaków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży 17940
233. w sprawie skrócenia czasu oczekiwania na rehabilitację pacjentom przewlekle chorym 17941
234. w sprawie wprowadzenia obowiązku monitorowania efektów osiągniętych przez przedsiębiorstwa, którym udzielono wsparcia ze środków regionalnych funduszy poręczeniowych i pożyczkowych 17942
235. w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad wprowadzeniem ustawy o zawodzie dietetyka 17943
236. w sprawie zmiany zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ustawy o stanie klęski żywiołowej 18209
237. w sprawie ustawowej definicji pojęcia "informacji publicznej przetworzonej" 18210
238. w sprawie zakazu sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia 18756
239. w sprawie wprowadzenia do ustawy z dnia z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przepisu o wyłączeniu nowych przedsiębiorstw z obowiązku oceny rynkowej zdolności kredytowej 18757
240. w sprawie umożliwienia wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska przeprowadzenia własnych pomiarów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 18758
241. w sprawie zobowiązania placówek leczniczych do postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi 18759
242. w sprawie instytucji spółek specjalnego przeznaczenia drogowego 19452
243. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie - Kodeks postępowania karnego 21014
244. w sprawie zmiany zapisów art. 109c ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 21015
245. w sprawie zmiany art. 146 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 21016
246. w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska 21017
247. w sprawie umów w przedmiocie świadczeń dożywotnich 21018
248. w sprawie zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 21019
249. w sprawie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 21020
250. w sprawie zmiany ustawy o lasach 21021
251. w sprawie zmiany sposobu użytkowania jeziora Roś 21197
252. w sprawie zmiany sposobu użytkowania jeziora Roś 21198
253. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski 21200
254. w sprawie opracowania krajowego kompleksowego programu przeciwdziałania i leczenia cukrzycy 21640
255. w sprawie zmiany zapisów art. 36 ustawy Prawo wodne 21641
256. w sprawie stworzenia krajowej strategii zaopatrzenia ludności w wodę pitną 21642
257. w sprawie zmiany przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do ustawowego dziedziczenia spadków przez gminy 22372
258. w sprawie zmiany § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 23810
259. w sprawie wprowadzenia subwencji ekologicznej dla gmin 23811
260. w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących zasad stwierdzania zgonu, który nastąpił poza szpitalem 23812
261. w sprawie ustawowego uregulowania ekonomicznych skutków zmian granic gmin 24426
262. w sprawie opracowania Krajowej Polityki Wiejskiej 24875
263. w sprawie zmiany art. 45 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o fundacjach 24876
264. w sprawie kontynuacji programów służących rozszerzeniu współpracy z państwami i regionami graniczącymi z województwami Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2021-2027 26263
265. w sprawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 26264
266. w sprawie ekspansji ferm wielkoprzemysłowych 26265
267. w sprawie zmiany zasad obliczania subwencji wyrównawczej dla gmin 26266
268. w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 27660
269. w sprawie ekspansji ferm wielkoprzemysłowych 27661
270. w sprawie przepisów dotyczących wynagrodzenia należnego lekarzom stwierdzającym zgon i jego przyczynę w sytuacji, gdy nie jest możliwe dokonanie tych czynności przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie 28710
271. w sprawie zmiany art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 28711
272. w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo łowieckie 28712
273. w sprawie możliwości zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 28922
274. w sprawie interpretacji przepisów art. 271 ust. 2 ustawy Prawo wodne 29016
275. w sprawie zmiany art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 29305
276. w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych 29306
277. w sprawie zmiany projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 29571
278. w sprawie budowy północnej obwodnicy miasta Olsztyna 29632